Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

12.11.2020 – GRADBENA ZAKONODAJA – s poudarkom na novostih

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Predavatelj bo na seminarju predstavil naloge in obveznosti investitorjev, izvajalcev gradenj, projektantov in nadzornikov gradenj, s poudarkom na spremembah, primerjavi in razlikah, ki so jih prinesle novosti v gradbenih predpisih. Spremembe vplivajo predvsem na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

Predavatelj bo praktično predstavil trojček gradbenih zakonov in povezane podzakonske akte:

 • Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št.36/2018 z dne 30.5.2018),
 • Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni lit RS, št.37/2018 z dne 1.6.2018),
 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list št. 41/2018 z dne 5.6.2018).

Poudarki iz vsebine seminarja:

 • nove obveznosti glede postopkov za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja glede na vrsto in stopnjo zahtevnosti objekta
  • izjeme za gradnje brez gradbenega dovoljenja
  • vrste legalizacij nedovoljenega objekta glede na časovni vidik obdobja gradnje objekta
 • pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva
  • kdo je lahko vodja del in kakšne naloge lahko prevzame (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS)
 • zahteve v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje in za izvedbo gradnje
 • e-poslovanje
 • novi pogoji za opravljanje arhitekturne, inženirske in geodetske dejavnosti;
 • nova oblika zavarovanja odgovornosti
 • razširjen obseg nalog in obveznosti nadzornikov gradenj
  • uveljavitev manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo, spremenjeni pogoji za opravljanje dejavnosti in reguliranega poklica (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS).

Zakon o graditvi objektov prinaša konceptualne spremembe pri načrtovanju, graditvi, odstranitvi, nadzoru kot tudi pri vzdrževanju objektov, ki jih bo treba upoštevati v praksi. Gradbeni zakon sicer ne bo več vseboval določil, ki se nanašajo na regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj bo to področje urejal Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti predvideva manjše število reguliranih poklicev. Po novem bodo regulirani poklici na področju prostora le pooblaščeni arhitekt, inženir, krajinski arhitekt in prostorski načrtovalec. Za vsakega od njih zakon podrobno opisuje poklicne naloge, nazivi za posamezne regulirane poklice pa bi bili zaščiteni.

Zakon o urejanju prostora določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

12. november 2020, od 9.00 do 14.30 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • 9:00-9:20 – Nova zakonodaja in njen vpliv na projektiranje, izbiro izvajalca gradnje in nadzora ter inženiringa
 • 9:20-9:40 – Spremembe poimenovanja glavnih kadrov na gradbišču (vodja gradnje, vodja del, pooblaščeni inženir
 • 9.40-10:00 – Ostali udeleženci pri izvedbi gradenj (odgovorni projektant, odgovorni nadzornik)
 • 10.00-10:20 – Pridobitev gradbenega dovoljenja
 • 10.20-10:30 – Definicija projektanta
 • 10:30-10:45 – Odmor
 • 10:45-11:0 – Postavljanje kadrovskih pogojev povezanih z izvajanjem gradenj 0
 • 11:00-11:20 – Naloge in dolžnosti vodje gradenj
 • 11:20-11:40 – Pogodba o zaposlitvi z vodjem del
 • 11:40-12:00 – Načini za opravljanje poklicnih nalog
 • 12:00-12:15 – Podizvajalci pri izvajanju gradenj
 • 12:15-13:00 – Odmor
 • 13:00-13:20 – Kadrovski pogoj – obvezna sklenitev podizvajalske pogodbe
 • 13:20-13:30 – Osebna prisotnost strokovnega kadra pri gradnji
 • 13:30-13:50 – PZI projektna dokumentacija
 • 13:50-14:10 – Tuji ponudniki gradenj – pogoji in zahteve
 • 14:10-14:30 – Zavarovanje odgovornosti pri gradnji

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, občinam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-43 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email