Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

14.11.2019 – Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Vključno z:

 • napotki za pripravo klasifikacijskega in signirnega načrta in
 • primeri klasifikacijskega in signirnega načrta.

Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod na digitalno obliko hranjenja oz. za digitalizacijo dokumentarnega gradiva, kar pa najprej zahteva ustrezno pripravo na zajem in hrambo, ki prvenstveno pomeni razvoj klasifikacijskega in signirnega načrta. Pri tem je potrebno upoštevati še, da je področje dela z dokumentarnim gradivom urejeno z zakoni in drugimi predpisi.

Na seminarju boste izvedeli kaj potrebujete za uvedbo verodostojne e-hrambe dokumentov, ki je veljavna dolgoročno ter dobili konkretne napotke kako pripraviti klasifikacijski in signirni načrt, ki bo učinkovit pregleden in hkrati ustrezal vašim potrebam ter dobili v vpogled v primere klasifikacijskega in signirnega načrta.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je le eden od predpisov, ki ureja delo z dokumentarnim gradivom. Nekaj dejstev po ZVDAGA:

 • dokumentarno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb;
 • hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati trajnost tega gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine;
 • hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati nespremenljivost in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva (provenience);
 • oseba (pravne in fizične osebe, vključno z javnopravnimi osebami), ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki, mora sprejeti notranja pravila v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami ter pravili stroke.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

14. november 2019, od 10.00 do 13.15 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • Zakonska podlaga
  • ZEPEP
  • ZVDAGA
  • ZDDV-1
  • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
  • Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Notranja pravila za upravljanje z e-gradivom
 • Sprejem, evidentiranje gradiva: katero gradivo, kako, kdaj, kam/komu …
 • Klasificiranje in klasifikacijski načrt:
  • vsebina klasifikacijskega načrta
  • klasifikacijski znak
  • razvrščanje
  • roki hrambe,
  • dolgoročna e-hramba, tehnološko zastaranje
  • vodenje klasifikacijskega načrta, abecedno kazalo…
  • okvir, primer
 • Signirni načrt
  • zgradba signirnega znaka
  • vodenje signirnega načrta
  • primer
 • Evidenca e-gradiva
 • Informacijska varnost
 • Uničevanje gradiva, evidenca uničenega gradiva

SEMINAR JE NAMENJEN vodilnim in vodstvenim sodelavcem, računovodjem, finančnikom, notranjim revizorjem, poslovnim sekretarjem, informatikom, ki so zadolženi za e-hrambo gradiva,  ter upravljavcem dokumentarnega in arhivskega gradiva v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJ: dr. Rok Bojanc, zaposlen kot vodja področja v podjetju ZZI d.o.o.. Deluje na področju elektronskega poslovanja in informacijske varnosti. Na IT-področju si je izkušnje je pridobival na različnih področjih kot predavatelj, sistemski inženir, arhitekt in vodja projektov. Aktivno sodeluje v slovenskem Nacionalnem forumu za eRačun, je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, priročnikov in knjig s področja informacijske varnosti, elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Je docent na Univerzi na Primorskem ter Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-48 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email