Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

25.9.2019 – Usposabljanje vodstva za razumevanje računovodskega, davčnega in finančnega poslovanja

 • Vključno z razumevanjem zaključka leta in računovodskih poročil ter z razlago finančnih, računovodskih in davčnih rezultatov.

Vodilni in vodstveni kader mora razumeti finančno-računovodsko in davčno poslovanje organizacije, kar je eden od pogojev, da lahko sprejema dobre poslovne odločitve in dobro upravlja s poslovnimi procesi v organizaciji.

Na podlagi pravočasnih in kvalitetnih finančno računovodskih informacij, vodstveni kader lažje sprejema odločitve, ki so boljše, kot če teh informacij nima. Zato je potrebno znanje za dobro in razumljivo komunikacijo s finančno računovodskim oddelkom in pretok informacij, ki jih tako vodstvo kot računovodstvo potrebujeta za nemoteno opravljanje svojega dela.

Finančno računovodske službe ali oddelka morajo  v organizaciji opravljati INFORMACIJSKO funkcijo. To pomeni, da mora finančno računovodske službe oz. oddelki nuditi vodstvu informacije, ki jih le-ta potrebuje za sprejemanje odločitev ter organiziranje in upravljanje poslovnih procesov.

Pri organiziranju dela je treba slediti načelom zakonitosti, gospodarnosti, učinkovitosti, preprečevanja zlorab in prevar ter doseganja zastavljenih ciljev. Pri tem pa je treba znotraj organizacije upoštevati še načela smotrnosti  in zakonitosti poslovanja, preglednosti, ustreznosti, ažurnosti in aktualnosti.

Na  usposabljanju bodo pojasnjeni osnovni pojmi iz računovodskih poročil, ki jih vodstvu po navadi predstavijo sodelavci s področja financ in računovodstva, bodisi ob zaključku leta ali medletnih obdobjih kot so npr. (prihodki, odhodki, stroški, izdatki, prejemki, davki, kazalniki likvidnosti …itd.). V praksi vodstvo, ki prihaja iz drugih strokovnih področjih teh informacij ne razume ali pa jih ne interpretira pravilno.

Razloge, vzroke, posledice in povezave med postavkami na poročilih in njihovo strokovno razlago, vam bo na seminarju podala izkušena davčna svetovalka in predavateljica Biserka Šubelj. Predavateljica bo prikazala kako se berejo računovodska poročila in kaj nam računovodska poročila povedo.

Predstavila bo številne praktične primere, iz področja financ, računovodstva in davkov, ki  vsakodnevno spremljajo vodstveni kader,  ko morajo sprejemati poslovne odločitve ali ustrezno upravljati poslovne procese ali si prizadevati, da je delo v organizaciji učinkovito organizirano. Takšen primer je npr. zaposlitve novega kadra – kaj pomeni bruto plača/neto plača/ bruto bruto plača, kako nova zaposlitev vpliva na plačila davkov in drugih dajatev organizacije.

Na samem seminarju bodo predstavljeni dobri modeli poslovne prakse z vidika upoštevanja načela sodobnosti in gospodarnosti v računovodstvu. Načelo sodobnosti in gospodarnost v računovodstvu, vodstvu nalaga nenehne spremembe v organizaciji dela.

Z vami bo predavateljica, ki prihaja iz prakse, zato vam bo vsebino predstavila praktično in uporabno.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

25. september 2019, od 10:00 do 14:00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • računovodstvo kot informacijska funkcija v organizacije
 • razlika med računovodstvom, financami, knjigovodstvom
 • pojasnitev osnovnih računovodskih pojmov kot so stroški, odhodki, prihodki, sredstva, rezervacije, časovne razmejitve,
 • pojasnitev osnovnih finančnih pojmov prejemki, izdatki, EBIT, EBITDA, kazalniki gospodarnosti, likvidnosti
 • pojasnitev povezave med računovodskimi izkazi kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida oz. izkaz prihodkov iz odhodkov
 • obrazložitev praktičnih primerov različnih poslovnih dogodkov na:
  • dobiček organizacije,
  • finančni tok organizacije in
  • obračun davkov organizacije
 • pojasnitev računovodenja po načelu denarnega toka  in računovodenje po načelu na nastanka poslovnega dogodka (fakturirana realizacija)

SEMINAR JE NAMENJEN vodilnemu in vodstvenemu kadru v zasebnem in javnem sektorju ter vsem, ki pri svojem delu uporabljajo finančno-računovodske informacije in komunicirajo s finančnimi oz. z računovodskimi strokovnjaki.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka, z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in uspešna predavateljica.  V letu 2012 je pridobila naziv potrjena članica v komisiji za potrjevanje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja. Njena predavanja so, po ocenah udeležencev, dinamična, jedrnata in zelo praktična.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-46 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email