Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.3.2020 – Šola za upnike – PRIMERNO TUDI ZA NEPRAVNIKE

S prikazom:

 • (zadnjih) sprememb in dopolnitev zakonodaje in
 • aktualne sodne prakse.

Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku v gospodarskem sporu (ko gre za gospodarsko pogodbo), pogosto pa jih lahko preseneti začeti stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave zoper dolžnika.

Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju  (Noveli ZIZ-J, ZIZ-K) so prinesle precej sprememb pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke, zadnje spremembe in dopolnitve iz Novele ZIZ-L pa spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, spremembe glede predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova  (pričetek uporabe 25. marca 2019), izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine.

Pretekle spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Noveli ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F) so poleg številnih sprememb in dopolnitev prinesle še nove postopke: postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja ter poseben postopek prisilne poravnave nad veliko, srednjo in majhno družbo. Zadnje spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-G se nanašajo predvsem na postopek osebnega stečaja, vse v povezavi z zaznanimi zlorabami postopka odpusta obveznosti.

V mnogih primerih lahko upniki uporabijo možnost zavarovanja terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami v skladu z ureditvijo v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), pa upnikom omogočajo izterjavo, uveljavljanje  in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU

Če se tudi vam kot upniku postavljajo vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?
 • Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?
 • Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?
 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.
 • Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?
 • Kako zavarujem svojo terjatev, če dolžnik odtujuje in obremenjuje svoje premoženje?
 • Ali lahko predlagam zavarovanje svoje terjatve v primeru nepravnomočne sodbe?
 • Kako lahko izterjam ali pa zavarujem svojo terjatev, če ima dolžnik odprt račun v tujini?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz sodnega registra, kaj lahko še storim?
 • Dolžnik je odtujil svoje premoženje. Kakšen postopek je mogoč v tem primeru?

… vam priporočamo, da se prijavite v Šolo za upnike, in dobili boste odgovore na navedena vprašanja, poleg tega pa vam bomo predstavili še primere iz sodne prakse.

Teoretična izhodišča bomo obogatili s primeri iz sodne prakse, predstavljeni pa bodo:

 • postopek elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • postopek prijave na spletne strani AJPES-a v postopkih zaradi insolventnosti in možnosti pregledov,
 • postopek pregledovanja sodne prakse slovenskih sodišč na spletni strani Vrhovnega sodišča
 • praktičen prikaz izpolnitve obrazca – vloge za evropski plačilni nalog na spletni stranki »e-Justice«

Udeleženci prejmete:

 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili Dide Volk,
 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili Dide Volk,
 • obrazec vloge za evropski plačilni nalog,
 • strokovne članke Dide Volk: Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo, Izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja, Uveljavljanje terjatev upnikov po začetku postopka zaradi insolventnosti.

TERMIN in KRAJ IZVEDBE

3. marec 2020, 9.00 – 14.00, Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana.

PROGRAM:

 • IZVRŠILNI POSTOPEK
  • Pravila in zgradba izvršilnega postopka (predlog za izvršbo, razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in predloga na podlagi verodostojne listine – novosti predloga za izvršbo iz Novele ZIZ-L)
  • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine – nekatera aktualna vprašanja (priprava in sestava predloga za izvršbo, pomen verodostojne listine, stroški postopka, izbira izvršilnih sredstev…)
  • Ugovor dolžnika in pravdni postopek po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep izvršbi na podlagi verodostojne listine (kako pospešiti postopek in kako pravilno dopolniti tožbo?)
  • Pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – kot izvršilni naslov (kako uveljaviti terjatev?)
  • Postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine (odstop na krajevno pristojno sodišče, sprememba – dodajanje izvršilnega sredstva v povezavi s pridobitvijo podatkov o dolžnikovem premoženju, umik izvršilnih sredstev, odlog izvršbe, ugovor tretjega, izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe…)
  • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve
   • Izvršba na premičnine
   • Izvršba na denarno terjatev (posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, na denarna sredstva v gospodarskih zadevah)
   • Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
   • Izvršba na nepremičnine
   • Izvršba na delež družbenika v družbi
 • INSOLVENČNI POSTOPKI
  • Položaj  upnika in njegove terjatve:
   • v stečajnem postopku (pravila pobota in prepoved pobota…)
   • v postopku prisilne poravnave
   • v postopku poenostavljene prisilne poravnave (novost Novele ZFPPIPP-E)
  • Terjatve upnikov in postopek prijave terjatev (priznana, prerekana in verjetno izkazana terjatev, nadaljevanje pravdnega postopka v primeru prerekane terjatve…)
  • Posebnosti glede (izterjave) terjatev, nastalih po začetku insolvenčnega postopka (stroški v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
  • Posebnosti postopka osebnega stečaja (omejitev poslovne sposobnosti dolžnika, stroški v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov, spremenjena pravila glede odpusta obveznosti…)
  • Pravdni postopek ob začetem stečajnem  postopku – postopku prisilne poravnave (prekinitev postopka ob začetem stečajnem postopku in nadaljevanje postopka v primeru prerekane terjatve, …)
  • Položaj upnika v izvršilnem postopku in upnika z zavarovano terjatvijo (s predhodnimi in začasnimi odredbami) v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave
 • ZAVAROVANJE TERJATEV IN IZTERJAVA TERJATEV V EU
  • Zavarovanje denarnih terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami (splošna pravila in ureditev zavarovanja v ZIZ)
  • Predhodne odredbe ( pogoji za izdajo predhodne odredbe, posebnosti predloga, vrste predhodnih odredb)
  • Začasne odredbe – možnost zavarovanja terjatev (pogoji za izdajo začasne odredbe, vrste začasnih odredb, primerjava začasnih in predhodnih odredb…)
  • Zavarovanje terjatev z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov –ENZBR (prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov uporabe ENZBR)
  • Evropski izvršilni naslov – EIN in evropski plačilni nalog – EPN (področje uporabe in namen, postopek za EPN, kdaj ga uporabiti…)

SEMINAR JE NAMENJEN direktorjem, podjetnikom, finančnikom, vodjem pravnih in računovodskih služb, tržnikom in vsem, ki ste odgovorni za zapiranje odprtih terjatev.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, strokovnjakinja za izvršilno in pogodbeno pravo, insolvenčno pravo in pravo nepremičnin ter za zavarovanje terjatev.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-28 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.
Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVNICA
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email