Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

30.9.2021 – WEBINAR: NAJEMNA RAZMERJA IN SODNI POSTOPKI – ter vpliv interventne zakonodaje

z najnovejšo sodno prakso

V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, v se bolj aktualna. Področje najema stanovanja (podrobno) ureja Stanovanjski zakon (SZ-1), najemna razmerja poslovnih prostorov (manj podrobno kot SZ-1) pa Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) iz leta 1974 (!).

Iz najemnih razmerij lahko izvirajo mnogi sodni postopki: tožbe v zvezi z najemno pogodbo, tožbe zaradi neupravičene obogatitve najemodajalca v primeru najemnikovih vlaganj v poslovni prostor oziroma stanovanje. Večkrat pravdnemu postopku sledi izvršba z izpraznitvijo in izročitvijo nepremičnine.

Pandemija in sprejeta interventna zakonodaja sta še dodatno vplivali na izvajanje najemnih pogodb, tako glede stanovanj, kot tudi glede poslovnih prostorov, kjer problematika najemnih razmerij odpira še druga vprašanja.

Vse najemne pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki in posledično veljajo vsi pogodbeni dogovori, kot so zapisani v najemni pogodbi, četudi pogodbeni stranki (najemodajalec in najemnik) skoraj zagotovo nista predvideli situacije, kot jo imamo npr. sedaj in v zvezi s tem možnosti odpovedi najemne pogodbe. Zato postanejo pomembna vprašanja ali in kdaj se lahko pogodbenika sklicujeta na spremenjene okoliščine v zvezi z višjo silo. Pri poslovnih prostorih je še posebej pomembno kakšna so pričakovanja najemnika v zvezi z vprašanjem ali želi nadaljevati z opravljanjem dejavnosti ali ne in posledično kakšne možnosti ima v zvezi z razvezo pogodbe oziroma z znižanjem najemnine.

Pri sklepanju najemne pogodbe in v času trajanja najemnega razmerja se tako najemodajalcu, kot najemniku postavljajo mnoga vprašanja:

 • Najemodajalec se sprašuje v kakšni obliki in z kakšno vsebino mora skleniti najemno pogodbo, da bo imel v primeru neplačevanja najemnine, kot najpogostejšega krivdnega razloga za odpoved najemne pogodbe, čim manjše stroške in čim manj sodnih postopkov.
 • Najemnik se sprašuje katera pogodbena določila ga bodo ustrezno varovala v primeru (potrebnih) vlaganj v stanovanje oziroma poslovni prostor.
 • Kdaj je smiselno najemno pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa in kakšne so prednosti takšne oblike najemne pogodbe?
 • Kakšen je pravilen postopek z odpovedjo najemne pogodbe iz krivdnega razloga, za stanovanje ali za poslovni prostor?
 • Kakšen  pomen ima sklenitev pogodbe za določen oziroma nedoločen čas in kako je z odpovednim rokom?
 • Kakšen pomen ima za najemnika dogovor o predkupni pravici glede predmeta najema?
 • Kako pa najemnik pravilno izpelje postopek predčasne odpovedi najemne pogodbe?
 • Kakšne zahtevke ima najemodajalec do najemnika iz naslova povzročene škode na stanovanju in poslovnem prostoru?
 • Kdaj in kakšen zahtevek ima najemnik iz naslova vlaganj v stanovanje oziroma poslovni prostor?
 • Kako in v kakšnem postopku najemodajalec izterja neplačano najemnino in stroške od najemnika, ki se nahaja v postopku osebnega stečaja?

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

30. september 2021, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • NAJEMNA RAZMERJA
  • ureditev po Stanovanjskem zakonu
  • ureditev po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 • NAJEMNA POGODBA
  • splošne značilnosti pogodbe (pisna oblika pogodbe, najem za določen – nedoločen čas, odpovedni rok, dodatni krivdni razlogi za odpoved najemne pogodbe…)
  • posebne pogodbene klavzule (dogovori glede stroškov, glede vlaganja v nepremičnino, predkupna pravica…)
  • najemna pogodba, sklenjena v obliki notarskega zapisa in izvršljivost
  • prodaja nepremičnine, ki je predmet najema
 • SODNI POSTOPKI
  • tožbe najemodajalca (za plačilo najemnine, odškodnine za škodo…)
  • tožbe najemnika (povrnitev vlaganj, uveljavitev predkupne pravice…)
  • nalog za izselitev (iz stanovanja, iz poslovnih prostorov)
  • izvršba na izpraznitev in izročitev nepremičnine (posebnosti postopka, posledice za najemnika-dolžnika, položaj najemodajalca…)

Pri vseh temah bo predstavljena najnovejša sodna praksa.

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, odvetnikom, finančnim in davčnim svetovalcem ter zaposlenim v finančno-računovodskih službah. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 95,00 EUR (+ 22% DDV).

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-70 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email