Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

9.5.2018 – Nezgode pri delu v podjetjih ter nezgode pri vzdrževalnih delih in gradnji objektov

S STALIŠČA SODNEGA IZVEDENCA

Nezgode pri delu so lahko zelo velik strošek za delodajalca, zato se program vsebinsko navezuje na pomanjkljivosti, ki so razvidne iz sodnih spisov in  so največkrat vzrok za poškodbe delavcev v podjetjih.

Osnovo programu predstavlja analiza izvedenskih mnenj, ki jih je izdelal sodni izvedenec Andrej Jerše, za sodišča v Sloveniji, v pravdnih, kazenskih zadevah ter uveljavljanju regresnih zahtevkov za ZZZS in ZPIZ (v svoji karieri sodnega izvedenca je o sedaj  izdelal preko 200 izvedenskih mnenj).

Predavatelj bo predstavil pomanjkljivosti, ki se nanašajo predvsem na dokumentacijo, ki se nahaja v sodnih spisih, ki jo morajo voditi delodajalci skladno z določili zakona o varnosti in zdravju pri delu  (61. Člen ZVZD-1), na delo strokovnih delavcev in koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Vsebino bo predavatelj podkrepil s konkretnimi primeri ter slikovnim materialom, ob upoštevanju varovanja osebnih podatkov ter podatkov strank v sodnih postopkih.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

9. maj 2018, od 10.00 do 13.00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

  • Dokazila v zvezi z usposabljanjem delavcev (te dokumentacije v spisih ni oz. se večinoma v spisih nahajajo potrdila o usposabljanju, brez programov, preizkusov znanja in gradiv).
  • Poročila o pregledih delovne opreme, ki jih večinoma v spisih ni ter tudi o izdanih pozitivnih poročilih za delovno opremo, ki ni izpolnjevala zahtev za varno delo.
  • Navodila za varno delo, ki jih v spisih praktično ni, ali pa se zelo splošna.
  • Raziskave poškodb pri delu – dogodki so slabo raziskani, večinoma se začnejo in končajo s prijavo poškodbe, obrazec ER 8.
  • Vsebine pisnih sporazumov za izvajanje del na skupnih deloviščih, ki so brez vsebine, osebki se dogovarjajo in obvezujejo, da bodo dela izvajali skladno s predpisi, varno, katera so ta dela se ne ve, sledi tabela vrste podpisov odgovornih oseb (zaradi takega načina prihaja, do poškodb z najtežjimi posledicami).
  • Ocene tveganja -v spisih jih večinoma ni, če pa so, so splošne, se nanašajo na vse kaj drugega kot na tveganja zaradi katerega je prišlo do obravnavne delovne nezgode in posledično poškodbe delavca.
  • Osebna varovalna oprema, ki jo delavci uporabljajo pri delu, večkrat ne ustreza namenu uporabe (za osebno varovalno opremo v spisih ni ustrezne dokumentacije, izjave o skladnosti in navodil za varno uporabo le-te).
  • Dokazila o tem ali delavci izpolnjujejo zdravstvene zahteve za opravljanje določenih del, zdravniška spričevala.
  • Delo z nevarnimi snovmi, varnostni listi o usposabljanju za taka dela, dokazila o usposobljenosti, o uporabi osebne varovalne opreme pri delu z določeno nevarno snovjo.
  • Varnostni načrti – če se vsebina spisa nanaša na gradnjo in vzdrževanje objektov, jih v spisih večinoma ni, čeprav bi na kriterije uredbe glede na vrsto objekta morali biti, enako velja za imenovanje koordinatorjev. Vsebina varnostih načrtov je splošna, večinoma gre za prepisovanje določb uredbe in predpisov. Vsebina varnostnega načrta bi se morala nanašati na konkreten objekt,  konkretna dela, napisano bi moralo biti konkretno, katera  dela se bodo izvajala ter kako bomo tisto kar bomo delali naredili varno, s točno določenimi varnostnimi ukrepi.

Seminar je namenjen odgovornim osebam delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, vodjem kadrovskih služb,odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem, vsem, ki se v praksi dnevno srečujejo s področjem varstva pri delu in želijo nadgraditi svoje praktično znanje.

PREDAVATELJ: Andrej Jerše, strokovnjak in sodni izvedenec za področje varstva pri delu in požarne varnosti. Delal je v gradbeništvu in elektrogospodarstvu ter več kot 25 let na ZVD-Zavodu za varstvo pri delu iz Ljubljane, kjer sem   večino časa delal na področju usposabljanja delavcev, izdelovanju ocen tveganja ter pregledih delovne opreme. Ima bogate izkušnje pri evidentiranju pomanjkljivosti v postopkih raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji , ki je praviloma pomanjkljivo izpolnjena ter opravlja tudi raziskave poškodb pri delu.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 130,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-13 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.