Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

23.3.2023 – WEBINAR: Osebni stečaj – terjatve in položaj upnikov

– z aktualno sodno prakso

Od uvedbe postopka osebnega stečaja v oktobru 2008 pa vse do danes je bilo začetih že skoraj 20.000 postopkov osebnega stečaja. 

Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni ter izločitveni upniki.

Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja. Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam. Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika.

Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G  je bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta obveznosti.  Zato bo prikazan tudi upnikov položaj in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga.

Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru (uspešne) tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne bo dosegel odpusta obveznosti. Z zadnjo novelo ZFPPIPP je bil podaljšan rok za vložitev izpodbojne tožbe ter podaljšano obdobje izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja.

Se tudi vam (kot upniku) postavljajo vprašanja:

 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.?
 • Kako upravitelj ugotavlja obseg premoženja in  kakšne so posebnosti prodaje v postopku osebnega stečaja?
 • Kako lahko upnik aktivno sodeluje v postopku odpusta obveznosti in kako doseže, da dolžniku obveznosti niso odpuščene?
 • Kdaj so podani pogoji za izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika v postopku osebnega stečaja in ali lahko tudi upnik vloži tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika?

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

23. marec 2023, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Prikaz poteka postopka osebnega stečaja s predstavitvijo spremembe Novele ZFPPIPP-G
 • Stranke v postopku osebnega stečaja
 • Stečajna masa (poizvedbe o dolžnikom premoženju…)
 • Vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe in zavarovanja ter na pravdne postopke
 • Posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
 • Upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in izločitveni upniki
 • Posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
 • Postopek odpusta obveznosti, ugovor proti odpustu obveznosti
 • Terjatve upnikov, poplačilo (prednostnih) upnikov
 • Postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med preizkusno dobo
 • Terjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in dolžniku niso odpuščene
 • Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja

Pri vseh temah ob predstavljena tudi aktualna sodna praksa.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 120,00 EUR + 22% DDV.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-36 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email