Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

4.10.2023 – WEBINAR: Spremembe in dopolnitve insolvenčnega zakona (novela ZFPPIPP-H)

POZOR: Webinar je prestavljen na 20. oktobra 2023, od 10.00 do 12.00 ure

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi odločb Ustavnega sodišča RS in umestitve Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, če je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen.

Nova je dolžnost poslovodstva, da v obdobju grozeče insolventnosti nenehno spremlja dogajanje in sprejme ustrezne ukrepe, pri čemer se je dolžno izogibati dejanjem, ki neenako obravnavajo upnike in ki ogrožajo ali zmanjšujejo premoženje družbe ter pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov. Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti.

Spremembe so tudi pri postopku poenostavljene prisilne poravnave, ki se po novem imenuje kot »postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo«. Ključni dobavitelji med postopkom zaradi odprave grozeče insolventnosti in postopkom prisilne poravnave ne morejo odpovedati pogodb, dokler dolžnik izpolnjuje vse tekoče obveznosti.

Dodana je možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti. V zvezi z odpustom obveznosti dolžnika v postopku osebnega stečaja pa je po novem preizkusno obdobje od enega do treh let od začetka postopka, z možnostjo dodatnega skrajšanja na predlog upravitelja.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

4. oktober 2023, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju. Če se v tem terminu webinarja ne morete udeležiti bo na voljo posnetek. Če se v tem terminu webinarja ne morete udeležiti, bo na voljo posnetek.

 PROGRAM

 • Umestitev Ustavnih odločb RS in Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti (zamuda roka za prijavo izločitvene pravice, rok za vročitev upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka in vročitev sklepa o začetku stečajnega postopka le osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo proti temu sklepu…);
 • ključna pogodba dolžnika (pogodba za tekoče poslovanje, je ni mogoče zadržati ali odpovedati…);
 • opredelitev grozeče insolventnosti in postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti (obveznosti poslovodstva, začetek postopka zgolj na predlog dolžnika, postopka ni dovoljeno voditi, če dolžnik ni izpolnil določenih davčnih obveznosti ali obveznosti glede predložitve letnega poročila, ni podrejenega zahtevka za začetek stečajnega postopka…);
 • pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo (za mikro družbe in podjetnike – če  vrednost aktive v zadnjih dveh letih ne presega 700.000 evrov in višina vseh njenih obveznosti ne presega 700.000 evrov, ni treba predložiti poročila revizorja, poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja in ocenjene vrednosti premoženja…);
 • upnikov predlog za začetek stečajnega postopka (daljše obdobje štirih mesecev za odložitev odločanja v primeru izrednih dogodkov, vročitev sklepa o začetku postopka tudi osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo…);
 • odpoved najemnih in zakupnih pogodb (sodišče najemniku izda sklep za izpraznitev in izročitev nepremičnine upravitelju);
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (izpodbijanje dejanj pred obdobjem izpodbojnosti, če se dokaže, da je bil stečajni dolžnik v času izpodbojnega dejanja insolventen);
 • spremembe pri prijavi in preizkusu terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic (upnik, ki je prerekal s strani upravitelja priznano terjatev, upnikova ločitvena pravica ne preneha, če v roku enega meseca ne vloži tožbe…);
 • spletni iskalnik prodaj v stečajnem postopku (smiselno enaka ureditev kot v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, stroški – tarifa…);
 • spremembe in dopolnitve glede prodaje premoženja v stečajnem postopku (posebna pravila o plačilu kupnine z najemom kredita, predkupna pravica – kršitev…);
 • stroški stečajnega postopka (dolžnost upravitelja, da sodišču predloži pogodbo za posamezno storitev…);
 • postopek osebnega stečaja (uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo, spremembe pravila glede izpraznitve in izročitve dolžnikovega stanovanja ali stanovanjske hiše, dopolnitev opredelitve namena odpusta in ovir za odpust obveznosti, sprememba preizkusnega obdobja – od enega do treh let, odločitev o ugovoru zoper odpust obveznosti brez naroka, odpust obveznosti učinkuje zoper vse navadne, prednostne in podrejene terjatve, učinek odpusta obveznosti…);
 • postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (sprememba postopka z ugovorom zoper začetek postopka…);
 • prehodne in končna določba (začetek veljavnosti posameznih novosti in sprememb…).

WEBINAR JE NAMENJEN: finančnikom, računovodjem, pravnikom, odvetnikom, nadzornikom, družbenikom, upnikom, dolžnikom in vsem, ki se srečujejo in ukvarjajo s postopki, povezanimi z insolvenčno zakonodajo.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 135,00 EUR + 22% DDV. Cena vključuje gradivo, V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-86 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email