Meni


Partnerji
Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Podjetja/organizacije s sedežem ali enoto v osrednje-slovenski regiji Članske organizacije s sedežem v osrednje-slovenski regiji (sindikati, delodajalske organizacije) in njihovi člani Za delovna mesta v osrednje-slovenski regiji Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja nam pošljite vprašanje ali predlog […]

27.9.2016 – ŠOLA RAČUNOVODSTVA

Vabimo vas, da se udeležite prenovljene šole računovodstva. Pripravili smo praktično 54-urno usposabljanje z vajami, na katerem vas bo predavateljica, z bogatimi izkušnjami, učinkovito pripravila za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Več informacij o izpitu in pogojih za […]

29.9.2016 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri storitvah izobraževanja in ostalih storitvah

V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno […]

29.9.2016 – Postanite nepremičninski posrednik

Oseba, ki želi opravljati delo nepremičninskega posrednika mora pridobiti ustrezno licenco za opravljanje posla pri pristojnem ministrstvu. Pogoj za pridobitev licence in vpis v register je med drugim tudi pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija »posrednik/posrednica za nepremičnine« in s tem certifikat NPK. Ob pregledu obveznih vsebin […]

3.10.2016 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Manager / managerka evropskih projektov Tridnevno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za pripravo in vodenje evropskih projektov ter iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. Usposabljanje je primerno za zaposlene v zasebnem in v javnem sektorju. Usposabljanje vključuje praktične vaje, kot […]

3.10.2016 – Zakon o zaposlovanju in delu tujcev po uveljavljenih spremembah

Seminar je namenjen podjetjem/organizacijam, ki zaposlujejo ali nameravajo zaposlovati tujce. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev je ukinil delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje ter jih nadomestil z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. Ključna težava pri zaposlovalcih nastopi, ko ne vedo kakšna dokazila morajo […]

Preverjanje in potrjevanje NPK za gradbeništvo

POZOR: Nova NPK Izvajalec del visokih gradenj je nadomestila NPK Izvajalec zidanja in ometavanja Pridobite novo NPK – izpitni rok september 2016  Izvajalec del visokih gradenj ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO za Izvajalca del visokih gradenj in Izvajalca del nizkih gradenj? Da formalno potrdite z delovnimi […]

4.10.2016 – Imate odprte, neplačane terjatve? Spoznajte kako, sodno ali izvensodno, do svojega denarja

Pregled prednosti in slabosti ter primerjava sodnega in izvensodnega načina upravljanja s terjatvami. Kako si izterjavo lahko olajšamo? Kdaj in zakaj lahko nastopi tudi zasebni detektiv? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do […]

4.10.2016 – Aktualni postopki v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in katastru stavb

Mag. Marjana Vugrin, vam bo praktično predstavila delovanje aplikacije e-ZEMLJIŠKE KNJIGE, preko katere pridobivamo podatke iz zemljiške knjige in vlagamo zemljiškoknjižne predloge, predstavila bo težave, ki se pojavljajo pri uporabi te aplikacije z nakazanimi rešitvami. V evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava, so tudi uvedene […]

5.10.2016 – AKTUALNO PRI POVRAČILIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM V JAVNEM SEKTORJU

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

5.10.2016 – Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Varstvo osebnih podatkov po novem – napovedujemo nov seminar z dr. Natašo Pirc Musar in mag. Rosano Lemut Strle 14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL […]

6.10.2016 – E-hramba dokumentov

– v luči prenovljenega Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, e-računov in pravil S sistemsko uvedbo e-računov je elektronska hramba dokumentov postala sestavni del vsakodnevnega sodobnega poslovanja organizacij.   Na seminarju bo predstavljeno, kaj dejansko je e-hramba in kako rešuje težave podjetja. Povzete bodo potrebe, težave […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: september 2016 (navedite v prijavnici) prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 26. septembra 2016 pregled dokazil: 29. september 2016 preverjanje oz. izpit  bo 6.oktobra 2016 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: september 2016 (navedite v prijavnici) prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 26. septembra 2016 pregled dokazil: 29. september 2016 preverjanje oz. izpit  bo 6. okotbra 2016 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o […]

7.10.2016 – INCOTERMS 2010 IN MEDNARODNA PRODAJNA POGODBA V PRAKSI

Trgovinske klavzule Incoterms 2010 v poslovni praksi veljajo za splošno sprejeti in mednarodno priznani standard. Z vključitvijo posamezne klavzule Incoterms v prodajno pogodbo stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako pomembno zmanjšata tveganje pravnih zapletov. Poznavanje in pravilna […]

7.10.2016 – Zakonitost kadrovanja se začne s personalnimi mapami in kadrovskimi evidencami

Urejene personalne mape in kadrovske evidence so zakonska obveznost vsakega podjetja oziroma organizacije. Na tem področju se pojavlja kar nekaj napak, ki jih delovni inšpektorji pogosto zaznajo ter sankcionirajo. Na vaša vprašanja in dileme vam bo odgovorila strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman, […]

11.10.2016 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

11.10.2016 – GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA

Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani bo na seminarju predstavila, kako se pripravi kvalitetna gradbena pogodba in katere sestavine mora imeti, če se želijo pogodbene stranke izogniti tveganjem, ki so povezane z neusklajenimi soglasji volj. Predavateljica bo na […]

12.10.2016 – Telefonska izterjava – od priprave do izvedbe

Plačilna nedisciplina je žal prepogosto »vgrajena« v poslovne modele številnih slovenskih podjetji in povzroča verižne reakcije, ki lahko »potisnejo« v propad tudi nekdaj finančno sposobna podjetja. Soočanje s trenutno situacijo zato zahteva drugačne pristope do trenutnih in potencialnih partnerjev oziroma dolžnikov, kot smo jih bili […]

13.10.2016 – POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN BONITETE V ZASEBNEM SEKTORJU

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju bonitet in povračil stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, prevoz na delo, potni stroški, odpravnine, jubilejne nagrade ipd. Ali smo varni pri davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če potni nalog nima vseh obveznih […]