Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

20.10.2017 – E-hramba dokumentov

– v luči Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, e-računov in pravil ter Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva Ali veste kako Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva določa delovanje arhivov pri ustvarjalcih arhivskega gradiva? Ali veste kako Zakon o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter […]

Pridobite NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: oktober 2017 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo potekalo 16. oktobra 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o poteku izpita). Preverjanje (izpit pred komisijo) bo potekalo 20. oktobra 2017, predvidoma ob 15.30 na Srednji gradbeni, geodetski in […]

24.10.2017 – Telefonska izterjava – za učinkovito izvedbo je potrebna izurjenost

Primeri dobre prakse potrjujejo, da je TELEFONSKA IZTERJAVA izredno učinkovita pot do prejema zapadlih obveznosti. Žal se v organizacijah z izvedbo telefonske izterjave (pre)pogosto odlaša. Dejstvo je, da se teh klicev nihče ne razveseli, še več, priča smo številnim izgovorom, izmikanjem in neupravičenemu razburjanju. Zaposlenim […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: oktober 2017 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 16.10.2017; preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 24.10.2017 (o točnem terminu in lokacijo vas obvestimo po pregledu dokazil); Prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 13.10.2017. ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: oktober 2017 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 16.10.2017; preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 24.10.2017 (o točnem terminu in lokacijo vas obvestimo po pregledu dokazil); Prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 13.10.2017. ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v […]

24.10.2017 – Kako poslovati v Bosni in Hercegovini in na kaj je potrebno biti pozoren

Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Bosni in Hercegovini uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter statističnih podatkih (stalna rast dobička in prihodkov). Dejstvo pa je tudi, da je Slovenija eden izmed glavnih tujih vlagateljev v Republiki Bosni in Hercegovini. V  Bosni […]

25.10.2017 – ODŠKODNINSKI IN REGRESNI ZAHTEVEK V PRIMERU NASTANKA POŠKODBE PRI DELU

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, potem pa se bomo osredotočili predvsem na praktične primere. Izkušnje predavatelja Andreja Jeršeta na področju odškodninske odgovornosti, ko kot sodni izvedenec pripravlja strokovna mnenja, na podlagi katerih se zavarovalnice odločijo za izstavitev regresnega zahtevka oziroma […]

26.10.2017 – Nov Zakon o športu (ZŠpo-1) – KAKO V LOKALNI SKUPNOSTI PRAKTIČNO URESNIČITI DOLOČBE ZAKONA?

(od priprave do izvedbe) Državni zbor Republike Slovenije je, 30. maja 2017, sprejel nov Zakon o športu, ki je bil dne 9.6.2017, objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Roki za uveljavitve zakonskih določb so kratki: najkasneje v enem […]

26.10.2017 – KAKO UPRAVLJATE TERJATVE? IZTERJAJMO DOLGOVE, sodno in izvensodno, ter ob pristopu detektiva

Nasveti, pojasnila in praktični primeri za sodno in izvensodno izterjavo. Kdaj poiščemo pomoč zasebnega detektiva? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do svojega denarja – sodno ali izvensodno, brez posredovanja sodišča in […]

27.10.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri organizaciji dogodkov in ostalih storitvah, vključno z novostmi

V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno […]

7.11.2017 – Javno naročanje in intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je samostojno pravno področje. Zakonsko je določena vrsta in vsebina teh pravic, njihov obseg in način pridobitve, način uveljavljanja pravic v primeru kršitve, vrste in dovoljene oblike gospodarskega izkoriščanja itd. Podjetniška narava teh pravic zahteva ustrezno upravljanje z njimi. Zaradi izključne narave so […]

8.11.2017 – Načrtovanje evropskih projektov

iz administrativnega, vsebinskega in finančnega vidika Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, učinkovitosti in transparentnosti projektnega predloga. Od natančnosti projektnega načrta je odvisna izvedba projekta, učinkovito in smotrno poročanje ter izkoriščanje in trajnost […]

8.11.2017 – Posebnosti in aktualno pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli […]

9.11.2017 – Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Posebnosti sodne in davčne izvršbe. Spremembe in dopolnitve izvršbe na plačo iz Novele ZIZ-J in zadnje spremembe iz Novele ZIZ-K. Posebnosti izvrševanja sklepov zoper dolžnike v postopku osebnega stečaja. Najnovejše odločbe sodišč! Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni […]

9.11.2017 – Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju

KAKO V JAVNEM SEKTORJU PRAKTIČNO URESNIČITI DOLOČBE UREDBE? od priprave do izvedbe. IZHODIŠČA: Vlada RS je sprejela  UREDBO O UPRAVLJANJU Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU, s katero zavezuje osebe javnega sektorja k vzpostavitvi sistema upravljanja z energijo v stavbah in posameznih delih stavb, ki so […]

10.11.2017 – INCOTERMSI IN MEDNARODNA PRODAJNA POGODBA V PRAKSI

Trgovinske klavzule INCOTERMS v poslovni praksi veljajo za splošno sprejeti in mednarodno priznani standard. Z vključitvijo posamezne klavzule INCOTERMS v prodajno pogodbo stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako pomembno zmanjšata tveganje pravnih zapletov. Poznavanje in pravilna uporaba […]

15.11.2017 – Kako začeti poslovanje v Srbiji in na kaj je potrebno biti pozoren

Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Srbiji uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter statističnih podatkih (stalna rast dobička in prihodkov). Dejstvo pa je tudi, da je Slovenija eden izmed glavnih tujih vlagateljev v Republiki Srbiji. V Srbiji je registriranih 1.500 podjetij, […]

15.11.2017 – Posebnosti pri obdavčitvi prejemkov za poslovodenje in prokuro

Kakšna je razlika med obdavčitvijo poslovodij in prokuristov? Kdo lahko dobi izplačane neobdavčene potne stroške? Kako so obdavčene odpravnine? Katere so pomembne sestavine pogodb o poslovodenju in prokuri v zvezi s prejemki poslovodij in prokuristov? To so le nekatera najpogostejša vprašanja, na katera boste dobili […]

16.11.2017 – INTRASTAT V LETU 2017

S pričetkom prostega pretoka blaga med državami članicami EU je bil uveden sistem INTRASTAT, statistika blagovne menjave med državami članicami EU, pri kateri se podatki mesečno zbirajo s pomočjo statističnih obrazcev, neposredno od poročevalskih enot. Kdo mora poročati? Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen […]