Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

6.3.2024 – WEBINAR: Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev z DDV

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Na webinarju boste izvedeli, kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni, katere so najpogostejše napake na računih za gradbene storitve, ali […]

6.3.2024 – WEBINAR: Zaključek poslovnega leta – razlika med računovodskimi in davčnimi predpisi

Organizacije morajo, poleg poročanja poslovodstvu, obvezno poročati za namene državne statistke (AJPES) in  za davčne namene (FURS). Na webinarju bomo, med drugim, pojasnili: pojme davčna bilanca,  davčne olajšave, davčno priznani in nepriznani odhodki, …razliko med poslovnim letom, računovodskim letom, davčnim letom,…ki jo morajo poznati […]

11.3.2024 – WEBINAR: Kako vemo, da potrebujemo okoljevarstveno dovoljenje?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Zakon o varstvu okolja predpisuje naslednja okoljevarstvena dovoljenja: okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije,okoljevarstveno dovoljenje za […]

12. in 14.3.2024 –WEBINAR: Šola o DDV

Vabimo vas na spletno šolo o DDV, na kateri vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Povedali vam bomo, kdaj je treba v konkretnih primerih na računih […]

13.3.2024 – WEBINAR: Branje bilanc za direktorje/podjetnike

Pomembno je, dakot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in seveda, da že skozi leto spremljate stanje ter ob zaključku poslovnega leta razumete kaj podpisujete. Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter […]

13.3.2024 – WEBINAR: Katere spremembe in dopolnitve je prinesla novela insolvenčnega zakona in kako jih izvajati v praksi?

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) je bila objavljena v URL št. 102 z dne 2. oktobra 2023 in pričela veljati 1. novembra 2023. Kaj te spremembe pomenijo v praksi? Prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi […]

14.3.2024 – WEBINAR: Katere spremembe ZDR-1D je potrebno upoštevati v praksi?

Seznanite se z novimi spremembami ZDR-1 in jih pravočasno implementirajte v prakso. Nove obveznosti delodajalca: Nadgraditi obstoječe vzorce pogodb o zaposlitvi.Opredeliti pravico do odklopa za zaposlene.Upoštevajte novosti v postopku odpovedi delavcu… TERMIN in KRAJ WEBINARJA 14. marec 2024, od 9.00 do 12.00 ure, v […]

19.3.2024 – WEBINAR: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – spremembe v praksi

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1), je bil sprejet marca 2023, veljati je začel 18. 4. 2023, posamezne določbe pa so se začele uporabljati 1. 1. 2024, in sicer tudi določbe glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev slovenskih ponudnikov, obveznosti delodajalcev ali samostojnih podjetnikov, […]

19.3.2024 – WEBINAR: Posebnosti in aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V javnem sektorju velja kar nekaj posebnosti pri povračilih stroškov in drugih prejemkih javnih uslužbencev, kot so povračila za prehrano med delom, potni stroški, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd. Ali veste, v kakšni višini zaposlenim izplačamo dnevnice, če imajo […]

20.3.2024 – WEBINAR: Uporaba umetne inteligence v računovodstvu – praktične izkušnje

Umetna inteligenca počasi prodira v naše profesionalna in zasebna življenja. Računovodstvo pri tem ni izjema, vprašanje pa je, kako lahko uporabimo umetno inteligenco kot koristno podporo in pomoč računovodji. Cilj webinarja je ozaveščanje o novih priložnostih ki jih prinaša umetna inteligenca, spoznavanje prednosti, pa […]

20.3.2024 – WEBINAR: Kako pravilno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s praktičnim prikazom

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše […]

21.3.2024 – WEBINAR: Urejene in zakonite kadrovske evidence in personalne mape

Si tudi vi želite imeti urejeno in zakonsko skladno kadrovsko dokumentacijo? Na webinarju vam bomo predstavili vrste in vsebino evidenc, ki so jih na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti delodajalci dolžni voditi in hraniti. Urejene personalne mape in kadrovske […]

22.3.2024 – WEBINAR: E-hramba dokumentov

Kako zagotoviti e-hrambo, ki bo skladna s predpisi, verodostojna in dolgoročna? Kaj novega na tem področju prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2? E-hramba bistveno poenostavlja e-poslovanje in arhiviranje poslovne dokumentacije. Elektronsko poslovanje je postalo naš vsakdanjik. Za e-hranjenje poslovne dokumentacije, v celoti […]

25.3.2024 – WEBINAR: Osebni stečaj – terjatve in položaj upnikov

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) je pričela veljati 1. novembra 2023. Prinaša številne spremembe in dopolnitve, predvsem v delu finančnega poslovanja ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Postopka poenostavljene prisilne poravnave po novem […]

25.3.2024 – WEBINAR: Obračunavanje DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, uvozu blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih in tristranskih poslih ipd. Povedali vam bomo tudi, kakšne so težave pri uporabi posebnih ureditev VEM (OSS) […]

26.3.2024 – WEBINAR: INTRASTAT v letu 2024

Glavni namen webinarja je opozoriti podjetja na načine poročanja na področju INTRASTAT za leto 2024, prikaz delovanja spletne aplikacije za poročanje in reševanje praktičnih problemov podjetij pri poročanju. Sistem INTRASTAT – statistika blagovne menjave med državami članicami EU, je bil uveden, s pričetkom prostega […]

27.3.2024 – WEBINAR: Obračunavanje DDV pri poslovanju s tujino

Vas zanima, kakšne so posebnosti na področju DDV pri poslovanju s tujino v zvezi z obdavčitvijo storitev, uvoza, izvoza, dobav in pridobitev blaga znotraj EU ter pravilnim izstavljanjem računov pri teh dobavah? Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo […]

28.3.2024 – WEBINAR: Presoja vplivov na okolje

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na […]

28.3.2024 – WEBINAR: Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Predavatelj bo praktično predstavil Uredbo o razvrščanju objektov v prostor: merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih […]

23.4.2024 – WEBINAR: Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pogodba o projektiranju in odgovornost projektanta

-Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. -Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management). […]