Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

VEC, Poklicno izobraževalni center

Vabimo na informativni dan 10.2.2017 – več na povezavi
Višješolski strokovni program Računovodstvo

Gospodarstvo v dinamičnem mednarodno odprtem okolju v katerem je pomemben konkurenčni vir prav znanje.  V tem okolju smo zaznali potrebo po specializiranem študijskem programu, ki bo kar najbolje zadovoljil pričakovanja študentov, njihovih delodajalcev in stroke.

Gospodarstvo potrebuje zanesljive, vešče, samoiniciativne in strokovno podkovane ljudi, ki znajo sodelovati in samostojno odločati. Višješolski strokovni program Računovodstvo  je zasnovan tako, da omogoča razvoj temeljnih generičnih kompetenc s področja komunikacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, menedžmenta, vodenja, podjetništva ter aplikativna znanja s področja računovodstva.

Profil diplomanta

Diplomant VEC bo samostojen in strokovno usposobljen za delo računovodje za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode. Med študijem imajo študenti imajo možnost osredotočenja na specialistično znanje, ki ga ponuja izbirnost in modularna zasnova, osebnega stika s strokovnjaki, ter poglobljenega študija na višji stopnji.

Mednarona primerljivost

Program je mednarodno primerljiv. S svojo vsebinsko in strukturno zasnovo je sodoben in aktualen ter  primerljiv z drugimi sorodnimi evropskimi programi na tem nivoju izobraževanja. Interdisciplinarnost zagotavlja pridobitev kompetenc za zaposlitev, učinkovito delo in konkurenčnost na evropskem trgu dela.

Program

Nov program omogoča konkretna znanja potrebna za računovodje/računovodkinja za manjše družbe, za samostojne podjetnike in zavode. Povezujemo teoretično snov in praktične izkušnje, samostojno in skupinsko učenje, ter nabirno – izbirni kreditni sistem usklajen z zahtevami bolonjske deklaracije; študij po programu traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Sistem omogoča horizontalno prehodnost študentov med moduli, mobilnost med inštitucijami  in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Diploma in dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge …), in sicer:

1. Obvezni moduli in predmeti v obsegu 97 KT

 • Komunikacija (20 KT)
  • Poslovni tuj jezik 1 (5 KT)
  • Poslovno komuniciranje (5 KT)
  • Informatika (5 KT)
  • Praktično izobraževanje-Komunikacija (5 KT)
 • Analiza in poslovanje (27 KT):
  • Poslovna matematika s statistiko (6 KT),
  • Organizacija in menedžment podjetja (6 KT),
  • Poslovno pravo (5 KT),
  • Osnove poslovnih financ (6 KT).
  • Praktično izobraževanje – Analiza in poslovanje (4 KT)
 • Temelji računovodstva (13 KT)
  • Uvod v računovodstvo (4 KT)
  • Knjigovodstvo (5 KT)
  • Praktično izobraževanje- Temelji računovodstva (4 KT)
 • Računovodstvo (37 KT),
  • Finančno računovodstvo (7 KT)
  • Stroškovno računovodstvo (7 KT)
  • Davki (7 KT)
  • Analiza bilanc in revizija (6 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo (10 KT)

2. Izbirni modul v obsegu 13 KT (izmed navedenih izberete en modul).

 • Računovodstvo za s.p. (13 KT)
  • Posebnosti vodenja računovodstva za s.p. (5 KT)
  • Preoblikovanje s.p. v gospodarsko družbo (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo za s.p. (3KT)

ali

 • Poslovodno računovodstvo (13 KT)
  • Računovodsko predračunavanje (5KT)
  • Notranje poročanje v poslovodnem računovodstvu (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Poslovodno računovodstvo (3 KT)

ali

 • Stečaj in insolvenčni postopki (13 KT)
  • Insolvenčni postopki (5 KT)
  • Računovodstvo v primeru stečaja in prisilne poravnave (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Stečaj in insolvenčni postopki (3 KT)

ali

 • Računovodstvo za negospodarstvo (13 KT)
  • Računovodstvo proračunskih uporabnikov (5 KT)
  • Računovodstvo nepridobitnih organizacij (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo za negospodarstvo (3 KT)

3. Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT (Podjetništvo ali kakšen drug predmet)

4. Diplomsko delo 5 KT

Print Friendly, PDF & Email